İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Mersin Üniversitesi
İşin Adı 92 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 01.12.2023
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.12.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.12.2023 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1310053

1-İdarenin
a) Adı : MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 YENİŞEHİR/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3242410000 - 3242410055
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 92 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
92 Kalem Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin Üniversitesi Hastanesi Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme konusu malzemelerin tamamı işe başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi boyunca İdarenin göndereceği sipariş yazılarında belirtilen tarih ve miktarlarda peyderpey teslim edilecektir. İdaremizin göndereceği sipariş yazılarında belirtilen malzeme miktarları, sipariş yazısının tebliğ edildiği tarihi izleyen 30 (Otuz) gün içerisinde eksiksiz olarak Hastanemiz deposuna teslim edilecektir. Sözleşme süresinin 180 gün olması nedeniyle sipariş yazısının tebliğ tarihi ile sözleşme süresinin son günü arasında 30 günden az bir süre kalması durumunda da malzemelerin tamamının sözleşme süresi içerisinde teslim edilmiş olması gerektiğinden yüklenicinin bu durumu göz önünde bulundurarak plan ve programını yapması önem arz etmektedir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mersin Üniversitesi Hastanesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir / MERSİN

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Bu ihale kapsamında isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin numune istenecektir. İstekliler teklif verdikleri her bir ürün için 1 (Bir) adet numune vermelidir. İsteklilerin numune vermediği kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune teslim ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı açıklamaya idari şartnamenin 7.7.1. nolu maddesinde yer verilmiş olup isteklilerin bu maddede yer alan açıklamaları dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin HESAP MAKİNASI, 12 HANELİ, MÜREKKEP, ISTAMPA, KIRMIZI, MÜREKKEP, ISTAMPA, MAVİ, MÜREKKEP, ISTAMPA, SİYAH, CD, BOŞ, DVD, BOŞ, ÜZERİ BASKI YAPILABİLİR, PİL, ŞARJ EDİLEBİLİR, 9V, PİL, BİOS, PİL, KALEM, AA, PİL, KALEM, İNCE, AAA, PİL, KARE, 9V, PİL, LR41, DİJİTAL DERECE İÇİN, PİL, ORTA BOY, TONER, XEROX, 3160B, TONER, HP, LAZER, 80 A, TONER, HP, LAZER, YELLOW, 131A, CF212A, TONER, KONİCA MİNOLTA, BİZHUB 224E CİHAZINA UYUMLU, TONER, KONİCA MİNOLTA, TN618, TONER, MÜREKKEP KARTUŞU, EPSON, SİYAH, T7741, TONER, XEROX, PHASER, 3052, MÜREKKEP, EPSON 103, BLACK, MÜREKKEP, EPSON 103, CYAN, MÜREKKEP, EPSON 103, MAGENTA, MÜREKKEP, EPSON 103, YELLOW, MÜREKKEP, EPSON 110S , BLACK, KARTUŞ, OKİ, ŞERİT, 3320, TONER, SİYAH, KONICA MINOLTA, TNP-76, TONER, HP, LAZER, CF259A, TONER, HP, LAZER, SİYAH, 136A kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş