İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılan 380 Adet Aracın 01/06/2024-31/12/2024 Tarihleri Arası Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Hizmeti Alım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/563883

1-İdarenin
a) Adı : KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No:12 38079 KOCASİNAN/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 3523381402 - 3523399831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kayseri Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 380 Adet Aracın 01/06/2024-31/12/2024 Tarihleri Arası Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması Hizmeti Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
190 Adet Binek Otomobil, 138 Adet Kamyonet, 15 Adet Motosiklet, 16 Adet Minibüs, 1 Adet Kamyon, 5 Adet Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), 3 Adet Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk), 12 Adet Özel Amaçlı Araç olmak üzere toplam 380 adet aracın Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici sigorta poliçelerini iş adresinde keserek poliçeleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Satın alma Büro Amirliği. Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No:12 Kocasinan Kayseri adresine teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş