İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Eleşkirt-ağrı Arası Ve Taşlıçay Şehir Geçişi Kesimi Bsk Onarım İşi
İlan Tarihi 22.11.2023
İhale K.No 2023/1297118
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.12.2023 10:30:00
Son Teklif Tarihi 26.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler Birim fiyat teklif cetvelinde EAT-31 nolu pozun açıklaması ’’İDARE MALI BİTÜM İLE 7 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(TAŞIN ÇIKARILMASI. OCAK KONKASÖR ARASI TAŞ NAKLİ. KONKASÖR PLENT ARASI AGREGANIN PLENTE NAKLİ. MALZEMENİN PLENTTEN SERİM YERİNE NAKLİ. BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI BEDELİ. NAKLİ VE PÜSKÜRTÜLMESİ, DAHİL PAÇAL FİYATI)’’ olarak düzeltilmiş olup İhale ilanın ’’5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.’’ maddesine yansımaktadır.
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1297118

1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM
b) Adresi : YUNUS EMRE MAH. . 25070 PALANDÖKEN/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422320400 - 4423166152
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Eleşkirt-Ağrı Arası ve Taşlıçay Şehir Geçişi Kesimi BSK Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
700.000,00 m3 toprak işleri, 41.000,00 m3 beton işleri, 55.000,00 metre bordür işleri, 50.000,00 m2 andezit parke, 430.000,00 ton BSK işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eleşkirt-Taşlıçay / AĞRI
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken / ERZURUM

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Resmi Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğde yer alan (A)/II.GRUP: TÜNEL İŞLERİ veya (A)/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgeleri5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 49 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI 0,7% 1,05% 1
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE HER CİNS MAKİNE İLE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI 4% 6% 2
DOLGU ALTINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI 0,75% 1,1% 1
HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KÖPRÜLER HARİÇ,KUTU MENFEZ,KİRİŞLİ MENFEZ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (BETON TESİSİ İLE) (C30/37) (HERŞEY DAHİL FİYAT) 8,2% 12,1% 4
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI(C- 30/37)(HAZIR BETON TESİSİ İLE)(BETON BEDELİ, KAZISI, ÇİMENTO BEDELİ, NAKLİYELER, KUM-ÇAKIL YIKANMASI, İŞÇİLİK V.B. HERŞEY DAHİL FİYAT) 3% 4,4% 2
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER ÇAPTA NERVÜRLÜ DEMİR (HERŞEY DAHİL FİYAT) 8,1% 12% 4
TAŞ DUVAR VE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL FİYAT) 2,1% 3,1% 1
ø 600 MM ANMA ÇAP KORUGE DRENAJ BORULARI YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) VE POLİPİLEN (PP) ESASLI BORU DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL FİYAT) 0,75% 1,1% 1
(10X20X50 CM) EBATLARINDA ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 0,9% 1,3% 1
ANDEZİT PLAKLAR (4 CM KALINLIĞINDA, 30*SERBEST BOY CM EBATLARINDA)YAPILMASI VE YERİNE DÖŞENMESİ (HER TÜRLÜ MALZEME BEDELİ, İŞÇİLİK, NAKLİYE V.B. HERŞEY DAHİL FİYAT) 4,4% 6,5% 3
PREFABRİK BETON BORDÜR YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (HERŞEY DAHİL FİYAT) 0,65% 1% 1
ÖZEL EBATLARDA ORTA REFÜJ BORDÜRÜ YAPILMASI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 1,5% 2,3% 1
PLENT - MİKS ALTTEMEL VE PLENT - MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL FİYAT) 5,4% 8% 3
İDARE MALI BİTÜM İLE 10 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİTÜMLÜ SICAK TEMEL TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(TAŞIN ÇIKARILMASI, OCAK KONKASÖR ARASI TAŞ NAKLİ, KONKASÖR PLENT ARASI AGREGANIN PLENTE NAKLİ,MALZEMENİN PLENTTEN SERİM YERİNE NAKLİ, BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI BEDELİ, NAKLİ VE PÜSKÜRTÜLMESİ DAHİL PAÇAL FİYATI) 3,8% 5,5% 2
İDARE MALI BİTÜM İLE 7 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(TAŞIN ÇIKARILMASI, OCAK KONKASÖR ARASI TAŞ NAKLİ, KONKASÖR PLENT ARASI AGREGANIN PLENTE NAKLİ, MALZEMENİN PLENTTEN SERİM YERİNE NAKLİ, BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI BEDELİ, NAKLİ VE PÜSKÜRTÜLMESİ, BİTÜMÜN RAFİNERİDEN PLENTE NAKLİ DAHİL PAÇAL FİYATI) 9,8% 14,5% 5
İDARE MALI BİTÜM İLE 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TAŞIN ÇIKARILMASI, OCAK KONKASÖR ARASI TAŞ NAKLİ, KONKASÖR PLENT ARASI AGREGANIN PLENTE NAKLİ, MALZEMENİN PLENTTEN SERİM YERİNE NAKLİ, BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI BEDELİ NAKLİ VE PÜSKÜRTÜLMESİ DAHİL PAÇAL FİYATI) 11,4% 17,2% 7
İDARE MALI BİTÜM İLE BAKIM İÇİN ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) ( HER ŞEY DAHİL FİYAT) 1,6% 2,5% 1
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI (NAKLİ) (HER ŞEY DAHİL) 8,5% 13,3% 5
İDARE MALI BİTÜMÜN BATMAN RAFİNERİDEN PLENTE NAKLİ (KM:420) 2,5% 3,7% 1Grup Adı : GRUP 1 (EAT16-04-10 NOLU POZLAR)
Kısım Adı : BSK Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI (SU NAKLİ DAHİL)
OCAK TAŞINDAN (0,4-2 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE TAHKİMATIN YAPIMI (TAŞIN TEMİNİ, TAŞIN YOLA NAKLİ, HER TÜRLÜ MALZEME BEDELİ, TEMEL KAZISI, V.B HERŞEY DAHİL FİYAT)
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (HER ŞEY DAHİL FİYAT)

1,6% 2,3% 1Grup Adı : GRUP 2(EAT/17-09-19-22 NOLU POZLAR)
Kısım Adı : BSK Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
HER DERİNLİKTE, HER CİNS ve KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI KAZISI YAPILMASI (KÖPRÜ TEMEL KAZISI VE DRENAJ KAZISI HARİÇ) (HERŞEY DAHİL FİYAT)
ø 400 MM ANMA ÇAP KORUGE DRENAJ BORULARI YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) VE POLİPİLEN (PP) ESASLI BORU DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL FİYAT)
YERALTI DRENAJI YAPILMASI (KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE (HERŞEY DAHİL FİYAT )
MENFEZLERDE TÜM EBATLARDA Kİ AÇIKLIKLAR İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)

1,5% 2,3% 1Grup Adı : GRUP 3 (EAT/03-27-35-11-05-06-23-08-28-24 NOLU POZLAR)
Kısım Adı : BSK Onarım İşi
Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
TAŞOCAĞINDA DEKAPAJ YAPILMASI (HER ŞEY DAHİL FİYAT)
DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK VE BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (NAKLİYE VB. HERŞEY DAHİL FİYAT)
REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (NAKLİYE VB. HERŞEY DAHİL FİYAT)
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER SINIFTA DEMİRSİZ BETON (BETON SANTRALI İLE(C16) (HERŞEY DAHİL FİYAT)
KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL FİYAT)
FONTTAN IZGARA KAPAK GARGUY YAPILMASI
HER TÜRLÜ SANAT YAPISI YANLARINDA ELENMİŞ MALZEME İLE KUM,ÇAKIL DOLGU YAPILMASI (HERŞEY DAHİL FİYAT)
PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER ŞEY DAHİL FİYAT)
KARIŞIMIN ELEKTRONİK DUYARGALI FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI

1,1% 1,7% 1Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,2 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Asfalt Plenti (En az 240 ton/sa kapasiteli) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Asfalt Plenti (En az 240 ton/sa kapasiteli) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır. 0,2Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,5 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Asfalt Kazıma Makinesi (400 HP gücünde, maksimum 2,05 m. Freze Genişliğinde, 0,15 m.Freze Derinliğinde, Konveyörlü) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Asfalt Kazıma Makinesi (400 HP gücünde, maksimum 2,05 m. Freze Genişliğinde, 0,15 m.Freze Derinliğinde, Konveyörlü) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır. 0,5Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,1 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:1 adet Finişer (Elektronik duyargalı) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
1 adet Finişer (Elektronik duyargalı) KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır. 0,1Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,1 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:1 adet Finişer (Elektronik duyargalı KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
1 adet Finişer (Elektronik duyargalı KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır. 0,1Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,1 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:1 adet Finişer Elektronik duyargalı KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı
Unsur Puanı
1 adet Finişer Elektronik duyargalı KENDİ MALI olduğunu tevsik eden belgeler ; İdari Şartname Diğer Hususlarda 48.8 madde de belirtilen açıklamalara uygun olmalıdır. 0,1

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

'Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Paylaş