İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım Ve Onarım İşi
İlan Tarihi 27.11.2023
İhale K.No 2023/1328051
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.12.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1328051

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS
c) Telefon ve faks numarası : 3462585000 - 3462585087
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
20.000 metre çelik otokorkuluk yapım ve montajı ile 40.000 metre çelik otokorkuluk bakım ve onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Dahilindeki Yollar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer iş tarifi ile benzer işlere sayılacak mühendislik dalı: Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden Otokorkuluk Yapım, Montaj ve Demontaj İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
M16*27 CIVATA, SOMUN VE RONDELA YAPILMASI VE İDAREYE TESLİMİ (TS STANDARTLARINDA VE ASTM A 123 NORMUNA UYGUN OLARAK GALVANİZ OLACAK.) 0,477% 0,645% 0,28
M16*45 CIVATA, SOMUN VE RONDELA YAPILMASI VE İDAREYE TESLİMİ (TS STANDARTLARINDA VE ASTM A 123 NORMUNA UYGUN OLARAK GALVANİZ OLACAK.) 0,406% 0,549% 0,239
M10*45 CIVATA, SOMUN VE RONDELA YAPILMASI VE İDAREYE TESLİMİ (TS STANDARTLARINDA VE ASTM A 123 NORMUNA UYGUN OLARAK GALVANİZ OLACAK.) 0,171% 0,231% 0,101
12'lik NAL 5 mm 115*40 CIVATA, SOMUN VE RONDELA YAPILMASI VE İDAREYE TESLİMİ (TS STANDARTLARINDA VE ASTM A 123 NORMUNA UYGUN OLARAK GALVANİZ OLACAK.) 0,213% 0,288% 0,125
18'lik NAL 5 mm 115*40 CIVATA, SOMUN VE RONDELA YAPILMASI VE İDAREYE TESLİMİ (TS STANDARTLARINDA VE ASTM A 123 NORMUNA UYGUN OLARAK GALVANİZ OLACAK.) 0,237% 0,321% 0,14
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 5,083% 6,877% 2,99
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,214% 0,29% 0,126
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI (RAL-RG 620) 0,038% 0,052% 0,023
OTOKORKULUK UÇ PARÇASI SÖKÜLMESİ 0,044% 0,06% 0,026
OTOKORKULUK RAY BAŞLIK PARÇASI MONTAJI 0,012% 0,016% 0,007
OTOKORKULUK RAY BAŞLIK PARÇASI YAPILMASI (MALZEME BEDELİ VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,112% 0,151% 0,066
OTOKORKULUK RAY BAŞLIK PARÇASI SÖKÜLMESİ 0,013% 0,018% 0,008
KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ YAPILMASI (SİGMA PROFİLDEN) (PLAKALAR VE ANKRAJ DAHİL) (MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,137% 0,186% 0,081
KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ MONTAJI (SİGMA PROFİLDEN) (RAL-RG 620) 0,031% 0,043% 0,019
KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUĞU DİKMESİ SÖKÜLMESİ (SİGMA PROFİLDEN) 0,035% 0,047% 0,02
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (TEK YÖNLÜ) 0,093% 0,125% 0,055
OTOKORKULUK İÇİN TEK YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI (MALZEME BEDELİ, NAKLİYE VE BAĞLANTI ELEMANI DAHİL)(REFLEKTİF BEDELİ DAHİL) 0,041% 0,055% 0,024
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (TEK YÖNLÜ) 0,093% 0,125% 0,055
OTOKORKULUK İÇİN İKİ YÖNLÜ REFLEKTÖR YAPILMASI (MALZEME BEDELİ, NAKLİYE VE BAĞLANTI ELEMANI DAHİL) (REFLEKTİF BEDELİ DAHİL) 0,068% 0,092% 0,04
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ MONTAJI (ÇİFT YÖNLÜ) 0,061% 0,083% 0,036
OTOKORKULUK REFLEKTÖRÜ SÖKÜLMESİ (ÇİFT YÖNLÜ) 0,061% 0,083% 0,036
OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI MONTAJI (RAL-RG 620) 0,005% 0,007% 0,003
OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI YAPILMASI(Ral-Rg 620) (MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,028% 0,037% 0,016
OTOKORKULUK BAŞLIK PARÇASI SÖKÜLMESİ (RAL-RG 620) 0,006% 0,008% 0,003
HASAR GÖRMÜŞ OTOKORKULUK RAYININ YENİDEN DÜZELTİLİP KULLANILIR HALE GETİRİLMESİ (GALVANİZLEME HARİÇ) 1,361% 1,841% 0,801
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI (RAL-RG 620) 3,58% 4,844% 2,106
OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ 4,07% 5,506% 2,394
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (RAL-RG 620) (SİGMA PROFİLDEN) (MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 4,25% 5,751% 2,5
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (RAL-RG 620) (SİGMA PROFİLDEN) 2,273% 3,076% 1,337
OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ 2,457% 3,324% 1,445
OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU MONTAJI (Bağlantı Plakası Dahil) (RAL-RG 620) 0,124% 0,168% 0,073
OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 0,123% 0,167% 0,073
OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU SÖKÜLMESİ (Bağlantı Plakası Dahil) 0,185% 0,251% 0,109
OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM.) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI (RAL-RG 620) 0,305% 0,412% 0,179
OTOKORKULUK TAKOZU (L=480 MM.) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ 0,63% 0,853% 0,371
OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM.) İLE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI (RAL-RG 620)(MALZEME VE NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,928% 1,256% 0,546
OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM.) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) MONTAJI (RAL-RG 620) 0,114% 0,155% 0,067
OTOKORKULUK TAKOZU (L=780 MM.) VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ (BAĞLANTI PLAKASI DAHİL) SÖKÜLMESİ 0,133% 0,18% 0,078
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) 0,377% 0,509% 0,222
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI SÖKÜLMESİ 0,998% 1,351% 0,587
3N OTOKORKULUK RAYI MONTAJI 0,141% 0,19% 0,083
3N OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI ( Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil ) 0,815% 1,102% 0,479
3N OTOKORKULUK RAYI SÖKÜLMESİ 0,211% 0,286% 0,124
3N OTOKORKULUK DİKME MONTAJI (L=2400 mm, C150 Profilden) 0,283% 0,383% 0,166
3N OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI ( L=2400 mm C150 Profilden ) ( Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil ) 1,692% 2,289% 0,995
3N OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ (L=2400 mm., C150 Profilden) 0,142% 0,191% 0,083
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları Ve Genleşme Ekleri Dahil) 0,507% 0,686% 0,298
H2-W4-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme ve ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Ve Genleşme Ekleri Dahil) 2,363% 3,197% 1,39
H2W4 A veya B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,146% 0,198% 0,086
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI ( H2-W3 A veya B ) ( Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elamanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil ) 2,914% 3,943% 1,714
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI ( H2-W3 A veya B ) ( Malzeme Bedeli Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elamanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil ) 0,447% 0,605% 0,263
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜMÜ ( H2-W3 A veya B ) ( Malzeme Bedeli Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elamanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil ) 0,355% 0,48% 0,209
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI ( H2 W4 A veya B ) ( Malzeme Bedeli Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elamanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil ) 1,301% 1,76% 0,765
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI ( H2-W4 A veya B ) ( Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil ) 6,963% 9,421% 4,096
H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ ( H2-W4 A veya B ) ( Malzeme Bedeli Dahil ) ( İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil ) 1,107% 1,497% 0,651
H1-W4-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (MALZEME BEDELİ ve NAKLİYE DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 20,316% 27,486% 11,95
H1-W4-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 5,347% 7,234% 3,145
H1-W4-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 4,954% 6,702% 2,914
H1-W5-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 1,171% 1,584% 0,689
H1-W5-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 0,24% 0,325% 0,141
H1-W5-(A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 0,277% 0,375% 0,163
H1-W4 (A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (MALZ. BEDELİ VE NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 0,35% 0,474% 0,206
H1-W4 (A VEYA B) ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP ÇİFT TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (MALZ. BEDELİ VE NAKLİ DAHİL)(İNDİRME BÖLGELERİ VE/VEYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 0,397% 0,537% 0,234
N2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,261% 0,353% 0,154
N2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,297% 0,402% 0,175
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,083% 0,112% 0,049
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) 0,596% 0,806% 0,35
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,117% 0,159% 0,069
H4b ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli, İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve/veya Genleşme Ekleri Dahil) 0,575% 0,778% 0,338
HASAR GÖRMÜŞ OTOKORKULUK DİKMESİNİN YERİNDE ÇEKTİRME İLE DÜZELTİLİP ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ 0,577% 0,78% 0,339
SAHA DÜZELTME 0,468% 0,633% 0,275

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmî Gazete' de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir
Paylaş