İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Bartın İli Muhtelif Kesimlerdeki Sel Hasarları Yapım İşi
İlan Tarihi 28.11.2023
İhale K.No 2023/1343328
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.12.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1343328

1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU
b) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Bartın İli Muhtelif Kesimlerdeki Sel Hasarları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3970 ton demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği, 18.130 metre Ø 120 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması, 8.700 metreküp Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton, 69.900 metreküp taş tahkimat yapılması işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bartın İl sınırlarındaki yollar
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V grubu “Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
TT/01 Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 1,8% 2,5% 1,11
TT/02 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 1,6% 2,2% 0,97
TT/03 Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kullanılması ve nakli 0,06% 0,08% 0,04
TT/04 Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması (Su nakli dahil) 0,36% 0,51% 0,21
TT/05 Her cins ve klastaki zeminde reglaj. (Her genişlikte) 0,02% 0,03% 0,02
TT/06 Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 0,45% 0,62% 0,27
S/01 Refüjlerde, bordürle çevrili refüjlerde, eşanjönlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili 0,03% 0,06% 0,02
S/02 Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (malzeme nakli dâhil) 0,42% 0,58% 0,25
S/03 Ø150 mm lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi 0,05% 0,07% 0,03
S/04 Prefabrik beton parke imali, nakli ve yerine döşenmesi (6 cm kalınlıkta) 0,32% 0,44% 0,19
S/05 Prefabrik beton bordür imali, nakli ve yerine döşenmesi (0,15x0,30) 0,34% 0,46% 0,2
S/06 Her derin. her cins ve klastaki zeminde, kuru veya suda drenaj, knaliz. hendeği ve duvar tem. kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahk. işleri tem. ile menfez büzü ve kafa hen. ile bilumum kanalların dar derivas.şek.kısım.kazılması 2,1% 3% 1,3
S/07 Köprülerde ve heyalanlı bölgelerde Ø 120 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) 23,6% 33% 13,1
S/08 Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C16/20 Hazır beton harcı ile) 0,4% 0,55% 0,24
S/09 Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,6% 0,9% 0,38
S/10 Hendeklerin betonla kaplanması. (Orta refüj, yarma, kafa ve drenaj hendeği) (Hendek kazısı ile kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahil) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,76% 1,05% 0,45
S/11 Her türlü inşaatta (Kirişli ve Kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton.(kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 5,5% 7,6% 4
S/12 Her türlü açıklıkta altgeçit, üst geçit ve kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 3,6% 5% 2,4
S/13 Prekast drenaj bacası yapılması ve yerine konulması (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,12% 0,17% 0,07
S/14 Baca kapağı tipi pkast elemanların imali ve yerine konulması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Her ebat ve kalınlıkta) 0,01% 0,02% 0,01
S/15 Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 3,7% 5,1% 2,5
S/16 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 1,4% 1,9% 0,82
S/17 Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton imşaatın yıkılması ve nakli 0,02% 0,04% 0,02
S/18 Menfezlerde 6 m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması. (Kompozit menfezler hariç) 0,18% 0,25% 0,11
S/19 Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 24,8% 35% 13,2
S/20 Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması 0,04% 0,06% 0,03
S/21 Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 0,04% 0,06% 0,03
S/22 Ocak taşından (0,4-6 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı (nakli dahil) 4,7% 6,5% 3,6
S/23 Ø 200 mm anma çaplı HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8) 0,03% 0,04% 0,02
S/24 Ø 600 mm anma çaplı HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8) 0,39% 0,54% 0,23
Ü/01 Plent-miks alttemel yapılması ve serim yerine nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 1,48% 2,02% 0,87
Ü/02 Plent-miks temel yapılması ve serim yerine nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 1,74% 2,4% 1,1
Ü/03 Bitümlü sıcak temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (İdare malı bitüm ile) 1,1% 1,52% 0,65
Ü/04 Asfalt betonu binder tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (İdare malı bitüm ile) 0,84% 1,14% 0,5
Ü/05 Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (İdare malı bitüm ile) 0,73% 1% 0,43
Ü/06 Bakım için asfalt betonu binder karışımı temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşından) (Karışımın taşınması idare kamyonları ile)) (İdare malı bitüm ile) 1,07% 1,5% 0,63

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Paylaş