İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı (ağlı-azdavay) Ayr -şenpazar Yolu Muhtelif Kesimlerdeki Sel Hasarları Yapım İşi
İlan Tarihi 30.11.2023
İhale K.No 2023/1350238
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.12.2023 14:00:00
Son Teklif Tarihi 29.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler İlanın 5. maddesindeki Fiyat dışı unsur puanlamasında aşağıdaki düzeltme yapılmıştır. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı TT/04 - Her cins ve klastaki zeminde reglaj. (Her genişlikte) 0,033% 0,05% 0,02
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1350238

1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : (Ağlı-Azdavay) Ayr -Şenpazar Yolu Muhtelif Kesimlerdeki Sel Hasarları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri - Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : (Ağlı-Azdavay) Ayr. -Şenpazar Yolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V grubu “Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)”veya veya A-1 grubu “ Köprü ve Viyadük İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
TT/01 - Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 4,14% 6,21% 2,6
TT/02 - Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 1,9% 2,85% 1,18
TT/03 - Dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması, kullanılması ve nakli 0,22% 0,33% 0,14
TT/04 - Her cins ve klastaki zeminde reglaj. (Her genişlikte) 0,33% 0,5% 0,02
TT/05 - Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 0,18% 0,27% 0,11
S/01 - Sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına kırmataş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kırmataş dolgu yapılması (malzeme nakli dâhil) 0,75% 1,12% 0,47
S/02 - Her derin. her cins ve klastaki zeminde, kuru veya suda drenaj, knaliz. hendeği ve duvar tem. kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahk. işleri tem. ile menfez büzü ve kafa hen. ile bilumum kanalların dar derivas.şek.kısım.kazılması 1,6% 2,4% 1
S/03 - Ø150 mm lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi 0,026% 0,039% 0,02
S/04 - Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C16/20 Hazır beton harcı ile) 1,26% 1,89% 0,8
S/05 - Her türlü inşaatta (Kirişli ve Kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton.(kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 6,99% 10,48% 4,36
S/06 - Her türlü açıklıkta altgeçit, üst geçit ve kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,9% 1,35% 0,55
S/07 - Hendeklerin betonla kaplanması. (Orta refüj, yarma, kafa ve drenaj hendeği) (Hendek kazısı ile kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahil) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,77% 1,16% 0,48
S/08 - Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 6,01% 9,02% 3,75
S/09 - Kazı taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 0,36% 0,53% 0,22
S/10 - Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 10,31% 15,47% 6,45
S/11 - Ø 1000 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları temini ve döşenmesi (TS EN 13476-1) (SN 8) (Nakliye Dahil) 0,38% 0,56% 0,24
S/12 - Menfezlerde 6 m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması. (Kompozit menfezler hariç) 0,042% 0,063% 0,03
S/13 - Moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzlerine gömme oluklu derz yapılması (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 0,12% 0,18% 0,08
S/14 - Ocak Taşından (0-2 Ton Kategorideki Taşlar İle Tahkimat Yapılması( Nakliye Dahil) 0,87% 1,3% 0,54
S/15 - Ocak taşından (2-6 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı (nakli dahil) 1,23% 1,84% 0,75
S/16 - Katran badana yapılması 0,042% 0,063% 0,03
S/17 - Ø 200 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları temini ve döşenmesi(TS EN 13476-1) (SN 8) ( Nakliye Dahil) 0,008% 0,012% 0,01
S/18 - Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi 2,58% 3,87% 1,61
S/19 - Prefabrik beton bordür imali, nakli ve yerine döşenmesi (0,15x0,30) (3.sınıf) 0,32% 0,48% 0,2
S/20 - Prekast drenaj bacası yapılması ve yerine konulması (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,009% 0,014% 0,01
S/21 - Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Konması 0,22% 0,32% 0,14
S/22 - Ø 400 mm anma çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı koruge kanalizasyon boruları temini ve döşenmesi (TS EN 13476-1) (SN 8) (Nakliye Dahil) 0,17% 0,26% 0,11
S/23 - Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 7,75% 11,62% 4,8
S/24 - Parke, Beton Plak,Adi Kaldırım Sökülmesi ( Nakliye Dahil) 0,64% 0,96% 0,4
S/25 - CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dahil) sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için) 0,017% 0,026% 0,01
S/26 - Gözenek açıklığı 8*10, tel çapı 2,70 mm , ağır galvaniz kaplı (TS-EN 10223-3 :2013 Standardında belirtilen A sınıfına uygun) Çift bükümlü çelik tel ağ ve aksesuarlar (Bağlama halkaları dahil)(Her Türlü Malzeme, İşçilik Ve Nakliye Dahil.) 0,72% 1,08% 0,45
S/27 - 350 mm. halka çap. sahip, her bir halkaya 4 adet halka eklenerek üretilen, kopma muk. min. 190 KN, gizli kaynak kullanılan,galfan kaplı, karbon ile güçlendirilmiş çelikten yüksek mukavemetli ağ( birleştirme mapaları dahil)(Her Türlü Malzeme, İşçilik Ve Nakliye Dahil.) 3,97% 5,95% 2,47
S/28 - Ø 25 mm çapında 1,00 metre derinliğinde ankraj deliği açılması Ø 22 mm çapında ankraj çubuğu yerleştirilmesi (Her Türlü Malzeme, İşçilik Ve Nakliye Dahil.) 0,31% 0,46% 0,2
S/29 - Çelik Tel Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Topuk ve Yüzey Ankrajı Tesis Edilmesi (Her Türlü Malzeme, İşçilik Ve Nakliye Dahil.)(Her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil.) 0,019% 0,029% 0,01
S/30 - Çelik Tel Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Tepe Ankrajı Tesis Edilmesi (Her Türlü Malzeme, İşçilik Ve Nakliye Dahil.)(Her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil.) 0,021% 0,032% 0,02
S/31 - Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 0,56% 0,84% 0,35
S/32 - Ocak taşından (6-15 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı (nakli dahil) 2,44% 3,66% 1,58
S/33 - Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 4,1% 6,15% 2,55
K/01 - Ø 200 Mm.Lik Pvc Tipi Drenaj Borusu Temini Ve Yerine Döşenmesi 0,044% 0,066% 0,03
K/02 - Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin temini,yüklenmesi, boşaltılması,istifi, işçiliği montajı ve nakli (her tip ve çapta tel,demet, çubuk) (germe, kesme, gevşetme işçiliği dahil) 0,95% 1,42% 0,6
K/03 - Neopn (Lastik) mesnet tertibatı zati bedeli ve yerine yerleştirilmesi 0,017% 0,026% 0,01
K/04 - Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda köprü temelinin kazılması (kazı nakli dahil) 0,43% 0,65% 0,27
K/05 - Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø120 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (kullanılan her türlü malzeme ve nakli ile foraj kazısı dahil) 3,99% 5,99% 2,49
K/06 - Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 hazır beton harcı ile ) (kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) 0,067% 0,1% 0,04
K/07 - Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (öngerilmeli kirişli köprülerin döşeme betonları dahil plak ve kompozit köprülerin tabliyeleri hariç) (kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 hazır beton harcı ile) 1,68% 2,53% 1,1
K/08 - Köprülerin öngerilmeli (Önçekim-artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton (kılıf borusu, kirişlerin iş yerine nakli ve vinç ile yerleştirilmesi ve her türlü nakliye dahil) (C45/55) 0,9% 1,35% 0,56
K/09 - Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (Toprakarme hariç, her ebat ve kalınlıkta) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,03% 0,045% 0,02
K/10 - Köprülerde ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması (nakli dahil) 0,064% 0,096% 0,03
K/11 - Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması 0,069% 0,1% 0,05
K/12 - Köprülerde döşeme, kiriş, başlık kirişi ve kemer taşıyıcı iskeleleri 0,11% 0,16% 0,07
K/13 - Köprülerde her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 5,47% 8,21% 3,4
K/14 - Galvanizli çelikten yaya korkuluğu yapılması ve yerine konulması (Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahil) 0,15% 0,22% 0,1
K/15 - Köprülerde 0-80 mm. boyuna hareket kapasiteli, sabit ankrajlı, kauçuk contalı, sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli, su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması 0,053% 0,08% 0,03
K/16 - Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması 0,11% 0,17% 0,07
Ü/01 - Plent-miks alttemel temel yapılması ve serim yerine nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 0,72% 1,08% 0,46
Ü/02 - Plent-miks temel yapılması ve serim yerine nakli (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) 0,81% 1,22% 0,5
Ü/03 - Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle )(Kullanılan Her Türlü Malzeme Ve Nakliyeler Dâhil) (İdare malı Bitüm ile) 1,45% 2,17% 0,9
Ü/04 - 10 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Kullanılan Her Türlü Malzeme Ve Nakliyeler Dâhil) (İdare malı Bitüm ile) 0,9% 1,35% 0,53

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Paylaş