İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
İşin Adı Asansör, Jeneratör, Telefon Santrali Ve Muhtelif İşlerin Bakım Onarım İşi
İlan Tarihi 30.11.2023
İhale K.No 2023/1343045
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.12.2023 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1343045

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Fener Mahallesi, Zihni Derin Yerleşkesi, 53020 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642234092 - 4642237225
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Asansör, Jeneratör, Telefon Santrali ve Muhtelif İşlerin Bakım Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
9 Kısım Bakım Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanında bulunan, Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile diğer idari birimlerin hizmet binaları ve yerleşkeleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası İhale Salonu, Fener Mahallesi, Zihni Derin Yerleşkesi, Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası, Nu:14, Kat:1, 53020, Merkez, Rize

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Sahne Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti
Belge Adı Açıklama
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 kalite ve güvenlik sertifikaları İstekli, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 kalite ve güvenlik sertifikalarını sunmak zorundadır.
Yerli Üretici Belgesi İstekli, Yerli Üretici Belgesi sunmak zorundadır.
TUV Austria EN ISO 3834-2 kaynak standardizasyonu kalite belgesi İstekli, TUV Austria EN ISO 3834-2 kaynak standardizasyonu kalite belgesi ile en az bir kere yetkilendirilmiş bir firma olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.
SIL-3, TÜV ve CE belgeleri İstekli, SIL-3, TÜV ve CE belgelerinden en az ikisini sunmak zorundadır.


Yangın Alarm Sistemi Bakım ve Onarımı Hizmeti
Belge Adı Açıklama
Yetkili Servis Belgeleri .İstekli, teklif verdiği ürünler ile ilgili yetkili servis olduğunu gösteren belgeleri (imalatçıdan alınan belge) ibraz edecek, işe özel yetki belgesine sahip olacaktır. Bu konuyla ilgili belgeyi ibraz edecektir.
Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS12849) İstekli "Hizmet Yeterlilik Belgesi"(TS12849) sunmak zorundadır. Belge güncel tarihli olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan;

1.Kısım için: Yerli Asansör Periyodik Bakım Onarım Hizmeti

2.Kısım için: İthal (Kone) Asansör Periyodik Bakım Onarım Hizmeti

3.Kısım için: Jeneratör Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

4.Kısım için: Telefon Santrali Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

5.Kısım için: Fotoselli Kapı-Motorlu Demir Kapı-Motorlu Kepenk Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

6.Kısım için: Kamera Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

7.Kısım için: Sahne Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti

8.Kısım için: Yangın Alarm Sistemi Bakım ve Onarımı Hizmeti

9.Kısım için: Diş Hekimliği Fakültesi Kamera ve Kartlı Geçiş Sistemleri Bakım ve Onarımı Hizmeti

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş