İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı Kısmi Teklifli Belediye Hizmet Binalarında Bulunan Jeneratör Sistemleri, Yangın Algılama Sistemleri, Trafo Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı İle Trafo İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı
İlan Tarihi 01.12.2023
İhale K.No 2023/1370272
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.12.2023 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.12.2023
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1370272

1-İdarenin
a) Adı : ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2024 YILI KISMİ TEKLİFLİ BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA BULUNAN JENERATÖR SİSTEMLERİ, YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ, TRAFO SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İLE TRAFO İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Kısım Halinde Kısmi Teklifli; 3 kalem tür ile Jeneratör Sistemleri, 24 kalem tür ile Yangın Algılama Sistemleri, 2 kalem tür ile Trafo Sistemleri ve İşletme Sorumluluğu Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı Hizmet Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 02.01.2024


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Belediye Başkanlığı, İşletme Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Kat:4 - Üsküdar/ İSTANBUL


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
2. KISIM (2024 YILI BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİNİN KONTROL, BAKIM, ONARIM HİZMETİ ALIMI) kısmı için teklif veren istekliler aşağıdaki belgeyi Yeterlik Bilgiler Tablosunda beyan edeceklerdir/sunacaklardır. • TSE 12849 Hizmet Yeterlik Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Paylaş