İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Korgun (Çankırı) Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No 2024/437240
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 25.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/437240
1-İdarenin
a) Adı : İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon DairesiBaşkanlığı
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 06560 -Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3125087702 - 3125087799
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Korgun (Çankırı) Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7401 Metre Kanalizasyon Hattı, 215 Adet Muayene Bacası,2.000 Metre Parsel Bağlantısı, 215 Adet Parsel Bacası ve 1 AdetFosseptik.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Korgun (Çankırı)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Toplantı SalonuYenimahalle / Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV veyaA/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.A/III grubu işler:1) Petrol ve Gaz Boru Hatları ve Şebekeleri2) Su İsale Hatları,A/IV Grubu işler:1) Kanalizasyon Şebekeleri,2) Yağmur Suyu Şebekeleri,3) İçme ve Kullanma Suyu Şebekeleri4) Mikrotünel İşleri,A/XI grubu İşler,1) Kanalizasyon Arıtma Tesisleri2) Atıksu Arıtma Tesisleri3) Su Arıtma Tesisleri4) İçmesuyu Arıtma Tesislerib) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren biriş deneyim belgesi de sunulabilir.c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerdeğerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıA. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 Puan) Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır.Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilenistekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerinüstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilereait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFsd:Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 Puan) Kalite veteknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kaliteve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin,toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üstlimitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması(KP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Sıra No İş Kalemi / İş Grubu No Minimum TeklifOranı Maksimum Teklif Oranı Puan 1 Korgun.K.01 0,003610 0,006189 2,00 2 Korgun.K.02 0,0071070,012183 2,00 3 Korgun.K.03 0,330470 0,566519 4,00 4 Korgun.K.04 0,016510 0,028303 2,00 5Korgun.K.05 0,052071 0,089265 4,00 6 Korgun.K.06 0,001609 0,002758 2,00 7 Korgun.K.07 0,0039280,006734 2,00 8 Korgun.K.08 0,118315 0,202826 4,00 9 Korgun.K.09 0,005195 0,008906 2,00 10Korgun.K.10 0,021258 0,036442 2,00 11 Korgun.K.11 0,093182 0,128125 4,00 12 Korgun.K.12 0,0496690,068295 3,00 13 Korgun.K.13 0,002147 0,002952 2,00 14 Korgun.K.14 0,001191 0,001638 2,00 15Korgun.K.15 0,009852 0,013547 2,00 16 Korgun.Elk.01 0,003632 0,005569 1,00 A.3. Değerlendirmepuanlaması (DP) Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanınıntoplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye aitteklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomikaçıdan avantajlı teklif sayılacaktır. D. KP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı)hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup,aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde; Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak, 0,1256999 sayısı0,125699 olarak, 0,1256555 sayısı 0,125655 olarak, 0,0000005 sayısı 0,000000 olarak uygulamayapılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.Not:28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. GenelMüdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, denizdeşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırıdüşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Paylaş