İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş)
İşin Adı Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Ve Yaşam Kuleleri Projesi
İlan Tarihi 18.04.2024
İhale K.No 2024/476684
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 9.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/476684
1-İdarenin
a) Adı : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
b) Adresi : Bilkent Plaza A1 Blok Kat:1 06800 Bilkent Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122660734
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Nusaybin İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı ve Yaşam Kuleleri Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 36.413 m. (Eğik) Uzunluğunda 8” Çaplı Doğal Gaz ÇelikBoru Hattı Sistemi, 1 Adet Pig Alıcı İstasyonu,1 Adet Hat Vanası,1 Adet Pig Atıcı İstasyon, 4 Adet Yaşam Kulesi ve MüştemilatıYapım İşleri İle İlgili Malzeme Temini (İdarece Sağlanacak HatBoruları Hariç), Tesis ve İnşa İşleridir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mardin İli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler(e-tekliflerin açılacağı adres) Daire Başkanlığı Elektronik İhale Salonu A1 Blok, Bilkent,Çankaya/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği"nde yer alan ve Tebliğ ekinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Yapım İşlerinde Benzer İş GruplanListesinde bulunan; “(A) Alt Yapı İşleri” ana başlığı altındaki;"III. Grup: Boru ve İletim Hattı İşleri" veya "XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları "gruplarından herhangi birine ait İş Deneyim Belgeleri benzer iş olarak belirlenmiştir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı Açıklamaİnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesi/DiplomaMakine Mühendisliği Mezuniyet Belgesi/Diploma
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıFiyat Dışı Unsur Değerlendirme Kriterleri Toplam Puan=Teklif Fiyat Puanı (TP) + Fiyat Dışı Unsur Puanı(FDUP) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlara göre belirleneceği buihalede fiyat %60, fiyat dışı unsurlar ise %40 ağırlığa sahiptir. I) Teklif Fiyat Puanı (TP) (60 Puan) Sınırdeğerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd / TF) x 60 formülü ile, Sınır değerin altındakiisteklilere ait teklif puanları; TP = (TF / TFsd) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Formülde yer alan; -TP: İsteklinin Teklif Fiyat Puanını, - TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerinüstündeki en düşük fiyat teklifini, - TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder. II) Fiyat Dışı Unsur Puanı(FDUP) (40 Puan) Fiyat Dışı Unsur Puanı; - İsteklinin BOTAŞ*ta Devam Eden İş Sayısı (10 Puan), -İsteklinin BOTAŞ*a Karşı Yüklenmiş Olduğu İşlerdeki Sicili (10 Puan), - İsteklinin İstihdam Ettiği TeknikPersonel Sayısı (4 Puan), - İsteklinin Bünyesindeki Makine ve Ekipman Sayısı (1 Puan), - İsteklinin İşDeneyim Belgesinin Niceliği, Niteliği ve Türü (15 Puan), kriterlerinin puanlanması ile tespit edilecektir.1. İsteklinin BOTAŞ?ta Devam Eden İş Sayısı (10 Puan) İsteklinin teklif bedelinin %1'i üstünde, İdaremizdeihale tarihi itibariyle mevcut, devam eden işi (geçici kabul belgesi düzenlenmemiş işler); A- Yok ise 10 puanalır, B- 1 (bir) işi varsa 5 puan alır. C- 2 (iki) veya üzeri işi var ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularakihaleye katılım sağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan herhangi birinin idaremizdedevam eden işi, ihaleye katılım sağlayan ortaklığın işi olarak kabul edilir. - İsteklinin, ortalık oranınabakılmaksızın, ortaklık oluşturarak üstlendiği idaremizde devam eden işi de isteklinin devam eden işi olarakkabul edilir. - İsteklinin devam eden işi var ancak işe ait geçici kabul belgesi düzenlenmiş ise söz konusu işdevam eden iş olarak nitelendirilmeyecektir. 2. İsteklinin BOTAŞa Karşı Yüklenmiş Olduğu İşlerdeki Sicili(10 Puan) İstekli, İdaremizde yapmış olduğu işler ile ilgili olarak ihale tarihinden önceki 5 (beş) yıliçerisinde hakkında; A- Sözleşme feshi, sözleşme devri, nam ve hesap süreci ve herhangi bir gecikme cezası(sözleşme süresi ve kabul eksikliklerinin tamamlanma süresindeki gecikmeden kaynaklı) yok ise 10 puanalır. B- Sözleşme feshi veya devri yok ama herhangi bir nam ve hesap süreci veya gecikme cezası var ise5 puan alır. C- Sözleşme feshi veya devri var ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılımsağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan en düşük sicil puanı alanın puanı, işortaklığının puanı olarak kabul edilir. - İsteklinin, İdaremize karşı ortaklık oluşturarak yüklendiği işlerdekisicili de o işteki ortaklık oranına bakılmaksızın kendi sicili olarak değerlendirilir. - İşin bir kısmının, geçiciveya kesin kabul eksikliklerinin Yüklenici adına giderilmesi veya Yükleniciye ait işçi alacaklarının İdaretarafından ödenmesi nam ve hesap süreci olarak dikkat alınır. - 4735 Sayılı Kamu İhale SözleşmeleriKanununun Geçici 4, Geçici 5 ve Geçici 6. Maddeleri kapsamında gerçekleştirilen fesih ve devir işlemlerisöz konusu değerlendirmenin dışındadır. Ayrıca mücbir sebepler veya İdareden kaynaklı nedenlerle yapılansözleşme fesihleri söz konusu değerlendirmenin dışındadır. 3. İsteklinin Bünyesindeki Teknik PersonelSayısı (4 Puan) İstekli ihale tarihinden önceki en az 3 (üç) yıl boyunca merkez ofisi veya şubesinde düzenliolarak istihdam ettiği teknik personel (mühendis / mimar) sayısına göre aşağıdaki şekilde puan alır: A- 5 veüzeri teknik personel istihdam edilmiş ise 4 puan alır, B- 4 teknik personel istihdam edilmiş ise 3 puan alır,C- 3 teknik personel istihdam edilmiş ise 2 puan alır, D- 3 teknik personelden az ise 0 puan alır, - İstekli,istihdam ettiği personelde değişikliğe giderek farklı bir teknik personel görevlendirebilir, ancak devamlılıkzorunludur. Personelin işten çıkışı ile diğer personelin işe girişi arasındaki süre 30 günü aşmamalıdır. Aksitakdirde personel devamlılığı sağlanmadığı için o personelden puan kazanamaz. - İstekliler düzenli olarakbünyesinde istihdam ettiği teknik personele ait bilgiler için tevsik edici belgeleri (Mezuniyet belgesi, SGKhizmet dökümü, SGK işe giriş bildirgesi vb.) belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunacaktır. - Ortaklıkoluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan en az birinin tekbaşına yukarıdaki şartı sağlaması yeterlidir. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halindeortakların bünyesinde yer alan personel sayısı toplamı dikkate alınmayacaktır. 4. İsteklinin BünyesindekiMakine Ekipman Sayısı (1 Puan) İhale tarihi itibariyle İsteklinin mülkiyetinde; A- En az 2 (İki) adetekskavatör veya 1 (Bir) adet side-boom var ise İstekli 1 puan alır. B- Yok ise 0 puan alır. - Ortaklıkoluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortakların bünyesinde yer alan makine ekipman sayısıtoplamı dikkate alınacaktır. - İstekliler mülkiyetinde bulunduğunu beyan ettikleri makine ekipman içintevsik edici belgeleri (Ruhsat ve İhale tarihi itibariyle YMM tarafından onaylanmış demirbaş listesi vb.)belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunacaktır. 5. İş Deneyimi Belgesinin Nicelik, Nitelik ve Türü(İdbp) (15 Puan) 5.1. İş Deneyim Belgesinin Niceliği (5 Puan) İstekli tarafından sunulan İş DeneyimBelgesinin tutarı; A- Teklif bedelinin 2 (iki) katı ve üzerinde ise 5 puan alır. B- Teklif bedeli (dahil) ile teklifbedelinin 2 (iki) katı arasında ise 3 puan alır. C- Teklif bedelinden az ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularakihaleye katılım sağlanması halinde; her bir ortağın sunduğu iş deneyim belgesi tutarı, ortaklık oranınispetinde dikkate alınarak toplanır ve bulunan bu tutar, iş ortaklığının iş deneyim belgesi tutarını oluşturur.
5.2. İş Deneyim Belgesinin Niteliği (5 Puan) İstekli tarafından sunulan İş Deneyim Belgesi; A- En az 15 km24" ve üzeri çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı yapım işine ait ise 5 puan alır. B- En az 15 km 16"(dahil) ile 24" arasında çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı yapım işine ait ise 3 puan alır. C- 15 kmden az ve/veya 16"in altında çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı işine ait ise 0 puan alır. - Ortaklıkoluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde; ortaklar tarafından sunulan iş deneyim belgelerindenniteliği daha yüksek olan iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınacaktır. 5.3. İş Deneyim Belgesinin Türü(5 Puan) İstekli tarafından sunulan İş Deneyim Belgesi; A- Yüklenici iş bitirme belgesi / yüklenici iş durumbelgesi ise 5 puan alır, B- Alt yüklenici iş bitirme belgesi ise 3 puan alır. C- İş denetleme, İş yönetmebelgeleri ile mezuniyet belgeleri sunulması halinde bu bölümden 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleyekatılım sağlanması halinde; Pilot ortağın iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınarak Ortaklığın puanıhesaplanacaktır. Diğer Hususlar - İstekliler tarafından 5. Madde çerçevesinde İş Deneyim Belgesi üzerindenpuan alınabilmesi için sunulan İş Deneyim Belgesinin İdari Şartnamenin 7.5. ve 7.6. maddelerinde yer alanşartları sağlamaları gerekmektedir. Yeterlik kriterlerini taşımayan iş deneyim belgeleri üzerinden puanlamayapılmayacaktır. - İstekliler İş Deneyim Belgesi üzerinden aldıkları puanlarını artırabilmek için birden fazlaiş deneyim belgesi sunabilirler. Ancak böyle durumlarda nicelik kriteri üzerinden puan verilebilmesi için işdeneyim belgelerine ait tutar toplanmayacak olup en yüksek tutarlı olan belge dikkate alınacaktır. - İsteklilerİş Deneyim Belgesi üzerinden aldıkları puanlarını artırabilmek için birden fazla iş deneyim belgesisunabilirler. Ancak böyle durumlarda nitelik kriteri üzerinden puan verilebilmesi için iş deneyim belgelerineait boru hattı uzunlukları ya da boru hattı çapları toplanmayacak olup en yüksek niteliğe sahip boru hattıyapım işini içeren belge dikkate alınacaktır. - Fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, Fiyat Dışı UnsurCevapları tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacaktır. Fiyat Dışı UnsurCevapları tablosunda fiyat dışı unsur hesaplanması için beyan edilmesi gerekli bilgilerin beyan edilmemesidurumunda istekliler puan alamayacaktır. - İsteklinin fiyat dışı unsur hesaplanması için Fiyat Dışı UnsurCevapları tablosunda beyan ettiği bilgi/belgeler ile tevsik ettiği bilgi/belgeler arasında puan farkı olmasıdurumunda, fiyat dışı unsur hesaplanması düşük olan puan üzerinden yapılır. - İsteklilerin, İdarede devameden iş ve sicil puanı için beyanlarının doğruluğu İdaremiz kayıtları esas alınarak yapılacaktır. - İsteklilerin,Teknik Personel ve Makine Ekipman için beyanlarının doğruluğu için tevsik edici belge istenecektir. -İsteklilerin, İş Deneyim Belgesi Puanı için beyanlarının doğruluğu EKAPta kayıtlı İş Deneyim Belgeleriüzerinden gerçekleştirilecektir. EKAPta kayıtlı olmayan İş Deneyim Belgelerinin doğruluğu için ise tevsikedici belge istenecektir. - Fiyat Dışı Unsur Cevapları tablosunda fiyat dışı unsur hesaplaması için beyanedilen bilgi ve belgelerin edici belgelerin istenilmesi durumunda, istekliler tarafından belgelerin, İdariŞartnamenin Belgelerin sunuluş şekli başlıklı ilgili maddesine uygun olarak sunulması gerekmektedir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.02.03.2021 tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen "BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.tarafından gerçekleştirilecek (A) Alt Yapı İşleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, sınır değer eşitliğindekullanılan (N) sınır değer =1 olarak düzenlenmiştir." ifadesi doğrultusunda bu ihalede uygulanacak sınır değerkatsayısı (N)=1 olarak hesaplanacaktır.
Paylaş