İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Edirne Korucuköy Barajı Sulama Sahası At Ve Tigh Projesi
İlan Tarihi 19.04.2024
İhale K.No 2024/463593
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/463593
1-İdarenin
a) Adı : Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri DairesiBaşkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğü
b) Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 9 Kat:11 06530Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 312-4544600 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Edirne Korucuköy Barajı Sulama Sahası AT ve TİGH Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Edirne İli, İpsala ve Keşan İlçelerine Bağlı 21 Adet YerleşimBiriminde 38.300 Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma ve TİGHİşlerinin Yapılması.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Edirne İli, İpsala İlçesine Bağlı; Hacı, Hıdırköy, İbriktepe, Korucu,Pazardere Sarpdere ve Turpçular ile Keşan İlçesine Bağlı; Altıntaş,Beğendik-Aydoğan M., Beğendik-Beykent M., Beğendik-Kemalpaşa M., Beğendik-Yeni M., Çobançeşmesi, Karacaali,Karasatı, Kozköy, Küçükdoğanca, Küçükdoğanca, Lalacık,Maltepe, Paşayiğit Mahallesi ve Yeniçiftlik Olmak Üzere 21 AdetYerleşim Birimi.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 1000 (Bin) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme(e-tekliflerin açılacağı adres) Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyiteklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunanistekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin 2.12 maddesinin b bendi;b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet veyapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabileceklerigibi (Değişik: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri,tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleridurumunda ihaleye katılabileceklerdir.Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı AçıklamaZiraat MühendisiHarita Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıBeton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 0,04% 0,06% 0,03beton dökülmesi (beton nakli dahil)Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 0,3% 0,45% 0,2beton dökülmesi (beton nakli dahil)Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,0,25% 0,35% 0,15bükülmesi ve yerine konulmasıØ 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi,0,14% 0,2% 0,09bükülmesi ve yerine konulması.Ø400 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Boru (500 Dozlu,0,16% 0,25% 0,11Buhar Kürlü, Entegre contalı)Ø600 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Boru0,2% 0,3% 0,15(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Donatı Bedeli Hariç)Ø800 mm Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Boru0,2% 0,3% 0,12(500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Donatı Bedeli Hariç)Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması 0,02% 0,03% 0,01Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarakbükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine 0,07% 0,12% 0,05yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayiat dahil)Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden gayri her cins0,06% 0,11% 0,04zeminin kazılması, depo veya dolguya konulmasıDüz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 0,02% 0,03% 0,01Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 0,45% 0,7% 0,3A.T sına giren paftaların taranarak, parsellerin sayısallaştırılması,Tapu kayıtlarının Bilgis. Girilmesi, Tapuya şerh verilmesi, Alan1,5% 2,2% 1,03kontrolü ve çizimi, Kadastro kontrolünün yapılması, tapu kayıtlarınınCAD/CBS ortamında eşleştirilmesiToprak Etüt ve Derecelendirme Haritasının Hazırlanması, Onayı, Askı0,05% 0,08% 0,03ve İlanı ve CBS Ortamına Aktarılması, Haritalarının ÇoğaltılmasıDerecelendirme Haritasının Hazırlanması. CAD/CBS OrtamınaAktarılması Parsel Değer Sayısının Hesaplanması. Haritaların 0,09% 0,15% 0,06Çoğaltılması Onay ve İlanıÖnceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının0,03% 0,06% 0,02Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının1,5% 2,2% 1YapılmasıMülakatların Değerlendirilip Parselasyon Planının Yapılması 3% 4,5% 2Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi,Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi ve Ahşap Kazıkla 3% 4,3% 2Araziye Aplike EdilmesiKesinleşen A.T Pro. Sonrası Yeni Pars. Arazi Sahiplerine TeslimEdilmesi, Blok ve Parsel Köşe Nok. Apl., Ayırma Çapı Varsa2% 3% 1,2Dosyasının Hazırlan. Teknik Dosyanın Kad. Kontrolü ve TapudaTescil işlemleri, Yeni Tapu Senetlerinin DüzenlenmesiEski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması) 1,2% 1,6% 0,7Arazi Toplulaştırma Projelerinde, Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete0,22% 0,3% 0,14DönüştürülmesiBlok Köşe Noktalarının Tespiti ve Beton Taş Gömülmesi 0,14% 0,18% 0,08Proje Öncesi ve Sonrası Ekonomik Analiz İle Birim Bazında0,04% 0,07% 0,03Karşılaştırmalı Raporların HazırlanmasıArazi Edinimi İçin Alıcı ve Satıcı Listelerinin Oluşturulması,Eşleştirilmesi, İlanlarının Yapılması ve Edinime Konu Parsellerin 0,06% 0,1% 0,04Değerlerinin Belirlenmesi1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Görüntülerin Kıymetlendirilmesi ve0,7% 1% 0,4Ortofoto Haritaların ÜretilmesiTescil Harici Yerlerin Sınırlandırılarak Tescil Edilmesi 0,01% 0,02% 0,01Beton Büz Nakli ve Yerine Montajı 0,02% 0,03% 0,01Taş Dolgu Malzemesinin Nakli 4% 6% 3Kazı ve Dolgu Alanlarında Makina İle Temizleme ve Sökme 0,13% 0,19% 0,08Makina İle Ağaç Kesme ve Sökme (10-30 cm. Çapında) 0,02% 0,04% 0,02Makina İle Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm. Çapında) 0,05% 0,08% 0,04Makina İle Ağaç Kesme ve Sökme (50-80 cm. Çapında) 0,05% 0,09% 0,05Stabilize Malzeme Nakli 8% 12,5% 5Tarla İçi Yol Yapımı (4,00 Metre Genişlik) Hendeksiz 1,05% 1,7% 0,74Tarla İçi Yol Yapımı (6,00 Metre Genişlik) Hendeksiz 0,24% 0,36% 0,16Tarla İçi Yol Yapımında Hendek Açılması (Tek Taraf İçin) 4,8% 7,5% 3,5Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı Malzeme İle Stabilize Yol Temel ve9,8% 15,9% 6,5Taban Kaplaması TeminiStabilize Malzemenin Figüresi 4,5% 7% 2,9Stabilize Malzeme Serilmesi, Sıkıştırılması 3,8% 6% 2,7Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu 23% 36% 15,3
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İşGrupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarakbelirlenmiştir. İşbu Bakanlık Olur'u 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girmiştir.
Paylaş