İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Göç İdaresi İl Müdürlüğü
İşin Adı Çatalca İnceğiz Geçici Barınma Merkezi Atıksu Arıtma Sistemi Yapımı İşi
İlan Tarihi 24.04.2024
İhale K.No 2024/524690
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 30.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/524690 İşin Adı : Çatalca İnceğiz Geçici Barınma Merkezi Atıksu Arıtma SistemiYapımı İşiİhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64
b) Telefon ve faks numarası : 2124994000 - 2124994141
c) Elektronik posta adresi : istanbul@goc.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Atıksu Arıtma Sistemi Yapımı İşi
b) Yapılacağı Yer : Kaleiçi Mah. 103 Ada 47 Parsel Çatalca/İstanbul (Çatalca GeçiciBarınma Merkezi)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip En Geç Üç İş Günü İçerisindeİşe Başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 120 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64 - Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 30.04.2024 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göretüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten sondurumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasıhalinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösterenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadankaldırmaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin%50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlıkbölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C (I) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İdarede görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdareden ihale dokümanını bedelsizolarak temin etmeleri zorunludur.
8. Teklifler, en geç ihale tarih ve saatine kadar Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64 adresindebulunan idareye elden teslim edilmelidir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihaleyapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş