İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi) Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü
İşin Adı Devlet Hava Araçları Hangarı Giriş Nizamiye Önü Kilit Parke Taşı Onarım İşi
İlan Tarihi 24.05.2024
İhale K.No 2024/689907
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.06.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 7.06.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/689907
1-İdarenin
a) Adı : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)Esenboğa Hava Limanı Başmüdürlüğü
b) Adresi : Dhmi Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, Esenboğa MerkezMah., Özal Bulvarı No:325 06970 Çubuk/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3123980000/1015 - 3123980492
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Devlet Hava Araçları Hangarı Giriş Nizamiye Önü Kilit Parke TaşıOnarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Devlet Hava Araçları Hangarı Giriş Nizamiye Önü KilitParke Taşı Onarım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, Esenboğa MerkezMah., Özal Bulvarı No:325 06970 - Çubuk / Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, Satın Alma ve İkmal(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü, Özal Bulvarı, No:325/14 06970 Esenboğa MerkezMahallesi-Çubuk/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu İş İle İlgili Olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yayımlanan (A) Alt Yapı İşleri V. Grupİşler/B-Üstyapı Bina İşleri Başlığı Altındaki III-Grup Bina İşleri veya Bu Guruplara Ait Bakım, Onarım veTadilat İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat MühendisliğiMimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Paylaş