İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
İşin Adı Torbalı Ödemiş - Çatal Tire Hattı Boru Ve Izgara Menfezlerin Yenilenmesi İşi
İlan Tarihi 27.05.2024
İhale K.No 2024/646454
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.06.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 13.06.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/646454
1-İdarenin
a) Adı : T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)3. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
b) Adresi : Atatürk Caddesı 121/ A Alsancak Konak/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324631622
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Torbalı Ödemiş - Çatal Tire Hattı Boru ve Izgara MenfezlerinYenilenmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ Onayları Alınmış 3 Adet Boru ve Izgara MenfezinYenilenmesi ve Muhtelif Menfezlerde Düzenlemeler Yapılması veDrenaj Amacıyla Trapez Kanallar YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş grupları listesinde yer alan A-I veya A-VI Grubu İşler benzer iş olarak kabuledilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran,o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışıunsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıSanat Yapısı Kazısı Yapılması (Köprüler Hariç) 7,92% 14,7% 6,2Demirli Beton Yapılması (C30/37 Hazır Beton Harcı İle)11,58% 21,51% 8,9(Köprüler Hariç)Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 16,15% 30% 12,4Hasır Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 2,72% 5,05% 2,1Q600 mm Çelik Boru Temini ve Yerine Döşenmesi 3,99% 7,41% 3Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu 3,54% 6,58% 2,712,00 mt veya 16 mt lik Askı Tabliyeleri İle Demiryolunun4,72% 8,77% 3,6Askıya Alınması, Askının Sökülmesi, Askının Nakli ve İstifiHendeklerin Betonla Kaplanması (C 20/25 Hazır Beton Harcı İle) 10,58% 19,66% 8,1Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmişolup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçiminpuan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Tren trafiği altında askı tertibatı ile menfez imalatı yapmış olmakNumune Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakFiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur PuanıTren Trafiği Altında Askı Tertibatı İle Menfez İmalatı Yapmış Olmak 3
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleriihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00'dir.
Paylaş